s01_BozeCiało_Kosciol s03_D_gory2_270 s11_Res_5_msza_270 s12_Res_5_msza2_270 s06_K_Hostia_270 s09_Res_3_270

Odnowa w Duchu Św.

PIELGRZYMKA WŁOCHY

 

2024 Roma 200

2024 SAN GIOVANI ROTONDO

 

Wieczory Skupienia

 2024 01 11 Patrycja Hurlak 200

 

Duszpasterstwo Młodzieży

Duszpasterstwo Mlodziezy 200

Odkryj wartość Różańca

NMP Rozancowa 200

Katolicka Szkoła Rodzenia ISKIERKA

SzkolaRodzeniaIskierka 200

Różaniec Eucharystyczny

2016 10 24 Rozaniec eucharystyczny 1111

_____________________

Module 15 rocznica JanPawel II

 

 

Cudowny Medalik

St.Caterine 150

 

 

Per Musicam at Deum

PerMusicamAtDeum left

 

 

Przygotowujący się do bierzmowania przychodzą w I piątek miesiąca do spowiedzi od godz. 17.30

oraz na Mszę św. o godz. 18.00.

 


PYTANIA I ZAGADNIENIA DO BIERZMOWANIA


1. Kim jest Bóg?


Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec. Bóg jest jeden w trzech Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty.


2. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?


• wieczny - zawsze był, jest i będzie
• wszechmocny - wszystko może uczynić
• niezmienny - zawsze jest ten sam
• mądry i święty - jest źródłem wszelkiej prawdy i dobra
• sprawiedliwy - za dobre wynagradza, za złe karze
• miłosierny - pragnie zbawienia wszystkich ludzi


3. Kim jest Trójca Święta?


Jeden Bóg w trzech Osobach Boskie (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy Trójcą Przenajświętszą. Mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.


4. Kim jest Jezus Chrystus?


Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Jezus - Zbawiciel; Chrystus - Mesjasz; Pomazaniec Pański.


5. Dlaczego Jezusa nazywamy Zbawicielem?


Chrystusa nazywamy Zbawicielem, ponieważ przyszedł na świat, aby wybawić ludzi od grzechu i zapewnić im wieczne Zbawienie. Oddał za nas życie. Przez swoją śmierć zmartwychwstanie zbawił nas i stał się drogą do nieba.

 

6. Kto jest Ojcem i Matką Jezusa?


Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec;
Matką - Najświętsza Maryja Panna;
Opiekunem - św. Józef.


7. Kim jest człowiek?


Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedność ciała i duszy nieśmiertelnej. Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz ma wolną wolę, dzięki której może wybierać między dobrem a złem.


8. Dlaczego człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem na ziemi?


Ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo Boga.


9. Co nazywamy grzechem pierworodnym?


Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym. Nazywamy go także grzechem dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na dzieci.


10. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?


Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.


11. Jaki jest plan Boga wobec człowieka?


Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu,
a przez to osiągnął szczęście wieczne.


12. Co to jest Pismo św.? Z jakich części się składa?


Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, Który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi. które Kościół przechowuje i podaje do wierzenia jako Boże Objawienie. Pismo św. dzieli się na Stary Testament - 45 ksiąg oraz Nowy Testament - 27 ksiąg, razem 72 księgi.


13. Kto jest autorem Pisma św.?


Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym - ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.


14. Co nam daje czytanie i rozważanie Pisma św.?


Pogłębia nasz kontakt z Bogiem i daje konkretne wskazania do życia. Czytając i rozważając Pismo Święte poznajemy Boga, który nam się objawia, przebywamy z nim i poznajemy jego plan wobec siebie. Pismo święte jest listem Boga do człowieka.

 

15. Co to znaczy, że Pismo św. jest natchnione?


Do sporządzenia ksiąg świętych Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył się, jako używającymi swoich zdolności i sił, by dzięki jego działaniu w nich i przez nich oni sami, jako autorzy przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, co chciał Bóg.


16. Podaj imiona Ewangelistów?


Ewangelia jest jedna, spisana przez czterech autorów. Każdy z nich przedstawia tę sama historię za pomocą własnej narracji. Wersje Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan.


17. Co to jest Eucharystia?


Eucharystia (Najświętszy Sakrament) to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina.
Ten sakrament ustanowił Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, aby:
• za nas ofiarować się we Mszy Świętej
• być naszym pokarmem
• stale przebywać wśród nas


18. Co to jest Msza św.?


Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu pod postaciami chleba i wina. Jest to uobecnienie ofiary krzyżowej Pana Jezusa. Składa się z liturgii słowa i liturgii Eucharystii.

 

19. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św.?


Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu.
W pełni uczestniczymy wówczas, gdy w czasie Mszy św. przyjmujemy Komunię św.
 

20. Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię św.?


a. mamy łaskę uświęcającą
b. czystą intencję (chcę zjednoczenia z Panem Jezusem)
c. zachowany jest post eucharystyczny - l godzinę.
21. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii św.?
a. pomnaża łaskę uświęcającą
b. gładzi grzechy lekkie
c. pomaga walczyć z grzechem i jest zadatkiem zmartwychwstania.

 

22. Co to jest modlitwa?


Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być
ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.


23. Dlaczego powinniśmy się modlić ?


a. tak nakazał nam Pan Jezus,
b. przez modlitwę oddajemy cześć Bogu: wielbimy Go, dzięki Mu składamy,
przepraszamy Go za grzechy i prosimy.
c. przez modlitwę otrzymujemy potrzebne Łaski


24. Jak trzeba się modlić?


Modlić należy się pobożnie, pokornie, wytrwałe, z ufnością i poddaniem się woli Bożej.


25. Co to jest sumienie?


Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.


26. Co nazywamy grzechem?


Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza.


27. Co nazywamy grzechem śmiertelnym?


Grzech śmiertelny niszczy miłość w sercu człowiek wskutek wykroczenia przeciw prawu Bożemu. Grzech śmiertelny jest wtedy gdy, czyn jest:


- popełniony świadomie
- dobrowolnie (bez przymusu)
- poważna materia, przedmiot


Gdy brakuje jednego z powyższych trzech warunków grzechu ciężkiego - to grzech jest zawsze lekki.


28. Jaka jest różnica między grzechem śmiertelnym a powszednim?


Grzech ciężki zrywa naszą łączność z Bogiem powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło).


Grzech lekki (powszedni) zakłóca łączność z Bogiem nie powoduje utraty łaski uświęcającej lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

 

29. Dlaczego grzech jest największym nieszczęściem człowieka?


Grzech jest największym nieszczęściem człowieka, gdyż sprzeciwia się miłości. Bo rani naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność.


30. Jakie są źródła grzechu?


Źródła grzechu to:
- brak prawdziwej miłości do Boga,
- niewłaściwe przywiązanie do doczesnych dóbr,
- lekceważenie zasad moralnych,
- źródłem wszystkich grzechów człowieka jest jego serce


31. Co to są grzechy cudze?


Popełniamy je, gdy w nich współdziałamy, uczestnicząc w nich bezpośrednio i dobrowolnie, nakazując je lub zlecając, pochwalając lub aprobując, nie wyjawiając, chroniąc tych, co popełniają zło.

Jest ich 9:
1. Do grzechu namawiać.
2. Grzech nakazywać.
3. Na grzech zezwalać.
4. Innych do grzechu pouczać.
5. Grzech innych pochwalać.
6. Na grzech innych milczeć.
7. Grzechu nie karać.
8. W grzechu drugim pomagać.
9. Grzechu innych bronić.


32. Co to jest sakrament pokuty i pojednania?


Sakrament pokuty, czyli pojednania to sakrament ustanowiony przez Chrystusa (w dniu swego zmartwychwstania mówiąc do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpu­ścicie, będą odpuszczone,
a którym zatrzymacie będą zatrzymane”), po to, aby grzesznik po uznaniu swojej winy mógł wrócić do Boga i uzyskać Jego przebaczenie.
W sakramencie pokuty Chrystus odpuszcza nam grzechy.


Jakie jest pięć warunków sakramentu pokuty:


1. Rachunek sumienia – to przypomnienie sobie wszystkich popełnionych grzechów
2. Żal za grzechy – to smutek z powodu popełnionych grzechów
3. Mocne postanowienie poprawy – to chęć poprawienia się z popełnionych grzechów
4. Spowiedź szczera.- autentyczne wyznanie wszystkich grzechów (zatajenie grzechu czyni spowiedź nieważną)
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. – naprawienie szkód, krzywd, które się popełniło.


33. Co to jest niebo?


Niebo jest miejscem, gdzie przebywają umarli w łasce i przyjaźni z Bogiem. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia.


34. Co to jest piekło?


Piekło jest to stan wiecznej kary dla grzeszników, którzy w ciężkich grzechach bez pokuty odeszli z tego świata. To stanem ostatecznego wykluczenia z jedności z Bogiem i Świętymi. Kara piekła polega na wiecznym oddaleniu od Boga.


35. Co to jest czyściec?


W czyśćcu znajdują się ci, którzy umarli w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni z grzechów. Stan, w którym sprawiedliwi, zanim wejdą do nieba, oczyszczają się z grzechów powszednich, albo ponoszą karę za te grzechy, których na ziemi jeszcze całkowicie nie odpokutowali. Możemy im pomóc poprzez modlitwę, Msze św., i odpusty.


36. Co to jest Kościół?


Kościół katolicki jest to:


- zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.
- lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć o Bogu i być znakiem Boga),
- Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni połączeni z Nim życiem Bożym (łaska uświęcająca) wzajemnie odpowiedzialni za siebie,
- owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.


Kościół, do którego należymy nazywamy rzymsko-katolickim, bo przewodniczy mu Papież Biskup Rzymu


37. Kto założył Kościół?


Kościół katolicki założył Pan Jezus - gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.


38. Co jest celem i zadaniem Kościoła?


Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności.


39. Kim jest papież? Imię papieża i biskupów łomżyńskich.


Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzial­ną Głową Kościoła jest Następca św. Piotra, czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek.
Diecezja jest wspólnotą wiernych chrześcijan w jedności wiary i sakramentów z ich Biskupem na czele. Nasza diecezja to diecezja łomżyńska. Biskupi łomżyńscy:
Biskup Ordynariusz – Janusz Stepnowski
Biskup Pomocniczy – Tadeusz Bronakowski

 

40. Przymioty Kościoła


Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.


Kościół jest jeden ponieważ:

a) ma jednego najwyższego pasterza
b) głosi jedną i tę samą naukę
c) udziela wszędzie tych samych sakramentów św.


Kościół jest święty ponieważ:


a) głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa
b) sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy św. i udziela sakramentów św.
c) wychował i wychowuje zastępy świętych.


Kościół jest powszechny ponieważ:


a) jest przeznaczony dla wszystkich ludzi
b) rozszerza się po całej ziemi
c) trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do końca świata


Kościół jest apostolski ponieważ:


a) uczy tego samego co apostołowie
b) udziela tych samych sakramentów co oni
c) biskupi są prawowitymi następcami apostołów.


41. Co to jest łaska Boża?


Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia, wysłużył nam te łaską Jezus Chrystus przez śmierć i zmartwychwstanie i otrzymujemy ja tylko przez Niego.


42. Jakie mamy rodzaje łaski i co one oznaczają?


a) łaska uczynkowa – uzdalnia nas do czynienia dobra, potrzebnych do zbawienia
b) łaska uświęcająca – darmowy dar od Boga, przez który stajemy się dziećmi Bożymi.


Otrzymaliśmy na chrzcie św., a możemy ją utracić przez grzech ciężki. Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez spowiedź św. i żal doskonały. Łaskę uświęcającą pomnażamy w sobie przez przyjmowanie sakramentów św. i spełnianie dobrych uczynków.


43. Kim jest Duch Święty?


Duch Święty jest to Trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna. Przez Ducha Świętego Jezus ożywa i umacnia swój Kościół. Duch Święty zstępuje na nas już w czasie chrztu świętego, a w szczególny sposób napełnia nas Sobą w sakramencie bierzmowania.


44. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?


Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych świąt, dziesiątego dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.


45. Co to są sakramenty? Ile ich jest?


Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem). Sakramentów jest 7.


Sakramenty święte dzielmy na:


a. Dla żywych na duszy są te sakramenty, które możemy przyjmować tylko wtedy, gdy mamy łaskę uświęcającą. Są to: Bierzmowanie, Najświętszy Sakrament, Namaszczenie Chorych, Kapłaństwo, Małżeństwo.
b. Sakramenty dla umarłych na duszy to te, które dają lub przywracają łaskę uświęcającą. Są to: Chrzest i Pokuta.
c. na Sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne.


46. Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu?


Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają przynależności do Jezusa Chrystusa.


47. Co to jest chrzest?


Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni nas członkami
Kościoła, jest bramą do wszystkich pozostałych sakramentów. Wyciska niezatarty charakter sakramentalny.


48. Co to jest namaszczenie chorych?


Namaszczenie chorych należy przyjmować w każdej poważnej chorobie. Jest to sakrament który możemy przyjmować wiele razy nie można przyjęcia tego sakra­mentu odkładać na ostatnie chwile życia.


49. Co to jest kapłaństwo?


Kapłaństwo jest to Sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów św. oraz łaskę do godnego ich wykonywania.


50. Co to jest małżeństwo?


Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrys­tus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych. Jest ono jedno, to znaczy jeden mężczyzna z jedną niewiastą, i nierozerwalne, to znaczy: aż do śmierci.


51. Co to jest bierzmowanie?


Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby mężnie swoją wiarę wyznawał, bronił jej i nią żył.


52. Jakie łaski otrzymujemy w sakramencie bierzmowania?


• Ducha Świętego
• pomnożenie łaski uświęcającej
• niezatarte znamię wyznawcy Chrystusa
• siedem darów Ducha Świętego
• łaskę do mężnego wyznawania wiary, obrony jej i życia według wiary


53. Co to jest modlitwa?


Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być
ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.


54. Dlaczego powinniśmy się modlić ?


a. tak nakazał nam Pan Jezus,
b. przez modlitwę oddajemy cześć Bogu: wielbimy Go, dzięki Mu składamy, przepraszamy Go za grzechy i prosimy.
c. przez modlitwę otrzymujemy potrzebne łaski


55. Jak trzeba się modlić?


Mod1ić należy się pobożnie, pokornie, wytrwale, z ufnością i poddaniem się woli Bożej.


56. Jakie znasz krótkie streszczenie najważniejszych prawd wiary?


Wierzę w Boga Ojca, czyli Skład Apostolski, 6 głównych prawd wiary


57. Jaka powinna być nasza wiara?


Nasza wiara powinna być: powszechna, mocna, stała, żywa


58. Przez co człowiek może utracić wiarę?


a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji),
b) opuszczanie modlitwy, Mszy św.,
c) lekceważenie przykazań Bożych.


59. Co to znaczy żyć według wiary?


• zachowywanie przykazań
• solidne wykonywanie swoich obowiązków
• życie w zjednoczeniu z Bogiem (modlitwa, Msza Święta, spowiedź,
katecheza)
• wprowadzenie w życie przykazania miłości


60. Co to znaczy bronić swojej wiary?


a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty,
b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć,
c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.


61. Wymień dary Ducha Świętego


Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża.


62. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu Bierzmowania?


a. włożenie rąk biskupa i modlitwa o dary Ducha Św.,
b. namaszczenie krzyżmem św. i słowa: NN przyjmij znamię daru Ducha Św.


63. Co to jest krzyżmo święte?


Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu poświęcona przez biskupa w katedrze każdego roku w Wielki Czwartek


64. Życiorys twojego patrona od bierzmowania i dlaczego Go wybrałeś?


65. Naucz się tego co mówią kandydaci: - (te słowa wypowiesz w czasie Bierzmowania)

 

Biskup: Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?


Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Wszyscy:  Amen.

 

 

MODLITWY


Znak Krzyża Świętego


✝ W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

 

Zdrowaś Mario (Pozdrowienie Anielskie)


Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga (Skład Apostolski)


Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny;
umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

 

Dziesięć Przykazań Bożych


„Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli”
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

5 Przykazań Kościelnych


1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej o powstrzymać
się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

Główne prawdy wiary


1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla
naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

Siedem Sakramentów Świętych


1. Chrzest
2. Bierzmowanie
3. Eucharystia
4. Pokuta
5. Namaszczenie chorych
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo

 

Siedem grzechów głównych


1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

5 Warunków sakramentu pokuty


1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Spowiedź szczera.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

 

Siedem darów Ducha Świętego


1. Mądrość
2. Rozum
3. Umiejętność
4. Rada
5. Męstwo
6. Pobożność
7. Bojaźń Boża

 

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu


1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień
6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

 


TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE

 

Tajemnice radosne (odmawiane w poniedziałki i soboty)


1. Zwiastowanie NMP
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

 

Tajemnice światła (odmawiane w czwartki)

 

1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

 

Tajemnice bolesne (odmawiana we wtorki i piątki)


1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
4. Droga krzyżowa
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa na krzyżu

 

Tajemnice chwalebne (odmawiana w środy i niedziele)


1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

 

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA


Na początku:
Ojcze nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., Wierzę w Boga ...,
Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, * ofiaruję Ci Ciało i Krew, * Duszę i Bóstwo *
najmilszego Syna Twojego * a Pana naszego Jezusa Chrystusa, *
na przebłaganie za grzechy nasze * i całego świata. (1 raz)
Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej męki * miej miłosierdzie dla nas *
i całego świata. (10 razy)
Na zakończenie:
Święty Boże, * Święty Mocny, * Święty, a Nieśmiertelny, *
zmiłuj się nad nami * i nad całym światem. (3 razy)
O Krwi i Wodo, * któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego *
jako zdrój miłosierdzia dla nas, * ufamy Tobie.

 

Dane kontaktowe

 

Kościół Farny w Ostrołęce                    Ks. Proboszcz
                                                                 tel. : (29) 764 49 50

Parafia rzym-kat. pw. N.N.M.P               Kancelaria Parafialna

ul. Szwedzka 2                                        tel. : (29) 764 29 97

07-410 Ostrołęka

 

PKO BP Oddział 1 w Ostrołęce

94 1020 3802 0000 1102 0007 5010

Serdecznie Witamy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.